Анонси

З ДНЕМ НЕЗАЛЕЖНОСТІ УКРАЇНО!Переглядів: 1360 | 2017.08.24 08:00

З нагоди великого національного свята нашої державності – Дня незалежності України! 

ukr_nebo-pole_virsh-nebo

Прийміть найсердечніші вітання і побажання: Народ України святкує 26 річницю, відколи здійснилася споконвічна мрія наших предків – бути господарями на своїй найбагатшій, прекрасній і чарівній українській землі.

Ще, з часів Київської Русі, українці прагнули вільно жити, сповідувати свої традиції та звичаї не зазнаючи при цьому поневірянь та утисків. Історичні умови складалися так, що на наших землях постійно панували інші народи-сусіди. Та по при все, наші співвітчизники, віками боролися за свою свободу і лише нинішнє покоління – наші сучасники у 1991 році вибороли її. Безумовно, ця визначна дата навічно увійшла в історію молодої держави, золотою сторінкою її біографії, започаткувала нову епоху в житті українського народу, законодавчо закріпила його вікові, демократичні прагнення, до національного відродження, духовної свободи, економічного зростання, культурного піднесення.

Перші кроки незалежності стали випробовуванням для всіх нас – тестуванням на зрілість, на терпіння, на толерантність, нарешті – на здоровий глузд. Нині уже ніхто не сумнівається у тому, що український народ в змозі поліпшити життя у своєму домі власної Батьківщини. Впевнений, що день прийдешній принесе нам світле почуття радості від усвідомлення власної причетності до розбудови наших: сіл, селищ, міст району, області та усієї України! Цей день обов’язково настане і тим швидше, чим більш плідно із натхненням кожен з нас працюватиме на благо рідної Вітчизни, а усі разом проникнемося гордістю за нашу неньку – Україну, почуттям патріотизму до рідного краю, прагненням до єдності, порозуміння та згуртованості, не лише державних мужів, а усього народу нашої держави. Успіх прийде неодмінно!

Від щирого серця й від усієї душі зичимо землякам, рідним, друзям та колегам здоров’я, щастя, добра, достатку, миру, щедрої долі, сили і наснаги в усіх ваших справах і нехай мрія про краще майбутнє окриляє вас на нові звершення, на нові добрі починання, в ім’я соборної незалежної демократичної процвітаючої України, надійної запоруки добробуту й щасливого життя її народу. З святом Вас! Хай святиться ім’я твоє вічно, Україно – колиско моя.

Fussball, Uefa, Europameisterschaft 2012 Polen/Ukraine, Vorrunde, Gruppe D, 3. Spieltag, England - Ukraine, Dienstag (19.06.12), Donbass-Arena, Donezk (Donetsk), Ukraine: Ukraines Fans jubeln. (zu dapd-Text) Foto: Axel Heimken/dapd

237510


1447581210_slov

18193963_1870864713186857_2688606406080373360_n

19029716_1445651795502041_485259496726111911_n

Óïîëíîìî÷åííûé ïðåçèäåíòà Óêðàèíû ïî ïðàâàì ëþäåé ñ èíâàëèäíîñòüþ, ïðåçèäåíò Íàöèîíàëüíîãî êîìèòåòà ñïîðòà èíâàëèäîâ Óêðàèíû Âàëåðèé Ñóøêåâè÷ âî âðåìÿ òîðæåñòâåííûõ ïðîâîäîâ íàöèîíàëüíîé ñáîðíîé Óêðàèíû íà Äåôëèìïèéñêèå èãðû-2017, íà Ïî÷òîâîé ïëîùàäè â Êèåâå, 14 èþëÿ 2017 ã. Íà Ïî÷òîâîé ïëîùàäè â Êèåâå ñîñòîÿëèñü òîðæåñòâåííûå ïðîâîäû íàöèîíàëüíîé äåôëèìïèéñêîé ñáîðíîé êîìàíäû Óêðàèíû íà XXIII ëåòíèå Äåôëèìïèéñêèå èãðû, êîòîðûå ïðîéäóò â òóðåöêîì ãîðîäå Ñàìñóí ñ 18 ïî 30 èþëÿ.  ñîðåâíîâàíèÿõ ïðèìóò ó÷àñòèå ïî÷òè 5 òûñÿ÷ ñïîðòñìåíîâ ñ íàðóøåíèÿìè ñëóõà èç 109 ñòðàí ìèðà. Íàöèîíàëüíàÿ äåôëèìïèéñêàÿ ñáîðíàÿ êîìàíäà Óêðàèíû (âìåñòå ñ òðåíåðñêèì ñîñòàâîì è øòàáîì) âïåðâûå çà äåôëèìïèéñêóþ èñòîðèþ Óêðàèíû áóäåò ñàìîé áîëüøîé - 290 ÷åëîâåê. Ñïîðòñìåíû-äåôëèìïèéöû Óêðàèíû âïåðâûå ïðèìóò ó÷àñòèå â 15 âèäàõ ñïîðòà. Ôîòî Ñèíèöà Àëåêñàíäð / ÓÍÈÀÍ

slxedfkr

ukrfacts1

obolok.com.ua

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *